Podmienky platné do 25. 5. 2018

Ochrana osobných údajov


IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR pod reg.č.: 201416778
 Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu s Vami ako zákazníkom.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Všetci pracovníci Dynava s.r.o. (prevádzkovateľ www.lehatko.sk), ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie.Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej  objednávky - ctíme si Vaše súkromie.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov. V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Prevádzkovatelom internetového obchodu www.lehatko.sk je spoločnosť:

Dynava s.r.o.
Socháňová 1654/16
03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45250961
IČ DPH: SK2022917556 

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou nákupného košíku na stránke www.lehatko.sk, kontaktného formulára, cez mail, alebo telefonicky

2. Sprostredkovateľ

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

Slovak Parcel Servie s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31329217

INTIME s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31342621


3. Účel spracúvania osobných údajov

Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

Doručenie tovaru, úhrada za tovar vopred alebo na dobierku. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - prostredníctvom elektronickej pošty. Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.lehatko.sk

Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
 Fakturačné údaje 

 • Meno a priezvisko / Obchodný názov*
 • Adresa trvalého bydliska / sídla*
 • IČO*, DIČ*
 • Údaje pre doručenie
 • Meno a priezvisko príjemcu
 • Adresa doručenia
 • Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti a taktiež aj my pre rýchlejšiu komunikáciu s Vami ako zákazníkom
 • Kontaktné údaje
 • Meno kontaktnej osoby*
 • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
 • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle, taktiež pre zaslanie doplnkových informácií na Vašu žiadosť ako napr. ďalšie fotografie, rozmery, technickú špecifikáciu


Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
*) Iba pre registrácie firiem


5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov 
 Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je 
 zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky. Taktiež sme zo zákona povinný vystaviť pri predaji daňový doklad pre Vás ako zákazníka. Pre vystavenie daňového dokladu potrebujeme Vaše údaje.

 

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Partnerské kuriérske spoločnosti: 

Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta č. 9
975 99 Banská Bystrica
IČO 36 631 124

Slovak Parcel Servie s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31329217 
 

INTIME s.r.o.
Senecká cesta 1
900 28 Ivanka pri Dunaji
IČO 31342621

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia,  telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.

Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť.
 Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

 

7. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje ani neobchoduje s nimi.

 

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru. Niektoré kuriéerske spoločnosti vyžadujú aj odpísanie čísla opčianskeho preukazu. Toto však nepožadujú pri platbe na dobierku s výnimkou Slovenskej Pošty.

Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od 
 prevádzkovateľa vyžadovať: 

 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidáciu jej osobných údajov.
 • Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po
 • prihlásení sa na stránke www.lehatko.sk v časti "Účet (napr. Osobné
 • údaje)". Toto platí len pre prípad že nákup bol uskutočnený cez rozhranie eshopu.

 

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@lehatko.sk alebo písomne:

Dynava s.r.o.
Socháňová 1654/16
03101 Liptovský Mikuláš
IČO: 45250961
IČ DPH: SK2022917556

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Podmienky platné od 25. 5. 2018

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu  a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

KTO JE PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť:

Dynava s.r.o.

Socháňová 1654/16

03101 Liptovský Mikuláš

IČO: 45250961

IČ DPH: SK2022917556

 Spoločnosť Dynava s.r.o. je prevádzkovateľom internetového obchodu www.lehatko.sk

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 904 527 918, písomne na vyššie uvedenej adrese, alebo  e-mailom info@pivnesety.sk

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:

 • Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
 • Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho eshopu, informačného newsletra a podobne.
 • Záznamy e-mailovej a chatovej komunikácie, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
 • Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.
 • Geolokalizačné údaje, ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií. Tieto údaje môžu slúžiť na odporučenie najbližšej predajne, alebo servisu

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a  spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, odosielanie tovaru na zvolenú adresu pod.

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenie účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobnú údaje spracovať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov prípadoch keď:

 • Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy (napríklad registráciou do e-shopu)
 • Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
 • Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti
 • Marketingové agentúry a call centrá
 • Poskytovatelia IT služieb a telekomunikačný operátori
 • Advokátske a právne kancelárie
 • Znalci a súdny znalci
 • Inkasné spoločnosti a exekútori
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia

DOBA USCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 48 mesiacov od jeho udelenia.
 • V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovaniu namietať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade plnenie zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.

VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

 • Máte právo na prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmazosobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.  
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A AKO MÔŽETE SVOJE PRÁVA UPLATNIŤ

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 904 527 918, písomne na adrese:

Dynava s.r.o.Socháňová 1654/1603101 Liptovský MikulášI ČO: 45250961IČ DPH: SK2022917556 alebo  e-mailom info@pivnesety.sk.

Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnený túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

 

KONTAKT INFORMÁCIE

Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 904 527 918 alebo písomne na Dynava s.r.o., Socháňová 1654/16, Liptovský Mikuláš 031 01, prípadne mailom na: info@pivnesety.sk